• powództwa o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
  • powództwa o przywrócenie do pracy
  • odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
  • powództwa o zapłatę wszelkich roszczeń ze stosunku pracy (w tym wynagrodzenie za godziny nadliczbowe)
  • sprzeciwy od kary porządkowej
  • reprezentowanie mocodawcy w sprawach nadużyć w stosunku pracy (w tym mobbing)