Prawo gospodarcze i handlowe

Doradztwo i przygotowywanie projektów umów spółek (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna) w tym reprezentowanie w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;

Bieżącą obsługę spółek prawa handlowego

Prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw i doraźnej pomocy prawnej przedsiębiorcom (możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego)

Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi oraz innymi urzędami;

Reprezentowanie interesów mocodawcy w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji z partnerami handlowymi

Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów; sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo

Reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach o zapłatę (postępowanie upominawcze i nakazowe), dochodzenie należności, elektroniczne postępowanie upominawcze.