Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, w tym działających w formie spółek prawa handlowego, lub inny strukturach organizacyjnych, jak i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Usługi świadczone są w formie:
- zastępstwa adwokackiego przed sądami, organami administracji,
- udzielaniu porad prawnych (ustnych w kancelarii, porad online),
- sporządzaniu opinii prawnych, projektów umów, pisemnych analiz,
- sporządzaniu pism procesowych i przedsądowych (m.in. pozwy, sprzeciwy, zażalenia, apelację, wezwania do zapłaty).

Powyższe usługi mogą być świadczone w ramach stałego zlecenia, lub w konkretnej sprawie   


Pomoc prawna w zakresie poszczególnych dziedzin prawa:
 1. Prawo Karne
  • obrona w postępowaniu karnym w toku postępowania przygotowawczego (w toku czynności przed policją, prokuraturą), oraz przed sądem,
  • reprezentowania osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego
  • sporządzanie pism procesowych (apelacja, kasacja do Sądu Najwyższego, zażalenia na tymczasowe aresztowanie i inne środki zapobiegawcze)
 2. Prawo karne wykonawcze
  • Sprawy o odroczenia wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • Sprawy o dozór elektroniczny (sporządzenie wniosku o dozór, reprezentowanie w toku sprawy o Dozór elektroniczny przed sądem penitencjarnym)
  • Prawo wykroczeń: obrona obwinionych w toku spraw o wykroczenia
  • Prawo Karne Skarbowe
 3. Prawo cywilne
  • prawo zobowiązań (sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie, sprawy o zadośćuczynienie), dobra osobiste, sprawy spadkowe
  • sporządzenie pismo procesowych, projektów umów, ugody, wezwania do zapłaty
  • nieruchomości ( zniesienie współwłasności, zasiedzenie, spory sąsiedzkie )
  • eksmisje, dochodzenia należności, spory ze stosunku najmu, dzierżawy,
  • prawo spadkowe (stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku)
 4. Prawo rodzinne
  • sprawy o rozwód, separacje, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa,
 5. Prawo gospodarcze i handlowe
  • rejestracja spółek, rejestracja zmian w KRS, stała obsługa spółek,
  • reprezentacja przed Sądami, dochodzenie należności, wezwania do zapłaty, sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji, prawo autorskie
 6. Prawo pracy
  •  przywrócenie do pracy, odszkodowania, spory na tle odpowiedzialności porządkowej pracownika
 7. Prawo administracyjne
  • zastępstwo adwokackie przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej, odwołania, skargi na decyzję
 8. Prawo budowlane


CENNIK USŁUG:

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z klientem i zależna jest od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu pracy adwokata.

Stosowania są zasadniczo dwa rodzaje wynagrodzeń :
- wynagrodzenie ryczałtowe : stała wysokość wynagrodzenia ustalona w wymiarze miesięcznym (stosowana przy stałych zleceniach)
- wynagrodzenie jednorazowe : określona kwota za prowadzenie sprawy sądowej (ustalona w zależności od wartości przedmiotu sprawy, jej stopnia zawiłości, przewidywanego nakładu pracy)

Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.